Deklaracja dostępności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Gdańsku

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 13

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak:
  - Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści),
  - Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
  - Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Kędzioł: sekretariat@zsp8.edu.gdansk.pl
 • Telefon: 506003954

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska
 • Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12
  80-801 Gdańsk
 • E-mail: umg@gdansk.gda.pl
 • Telefon: 58 5244500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

GŁÓWNY BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 PRZY UL. MARCINA DRAGANA 2

Dojazd

Do siedziby Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdańsku przy ul. Marcina Dragana 2 można dojechać liniami tramwajowymi numer 2,3,4,6,7,11 oraz liniami autobusowymi numer: 208,227,N4, N14 (Przystanek Cieszyńskiego ). Odległość od najbliższego przystanku tramwajowego wynosi około 300 metrów. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 200 metrów. Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl 

Opis ogólny budynku przy ul. Marcina Dragana 2

Przy ogrodzeniu terenu szkolnego od strony ulicy Dragana istnieje darmowy parking na którym wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo i poziomo.
Na terenie placówki znajdują się boiska, plac zabaw i tereny zielone. Placówka wraz z boiskiem otoczona jest płotem.
Do budynku prowadzą dwa wejścia:
 1. wejście główne od ulicy Dragana ( przez dziedziniec szkoły), przy którym znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnościami oraz zewnętrzna winda.
 2. wejście boczne od ulicy Witosa przy którym znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych

Na parterze budynku znajduje się portiernia. Na parterze znajdują się toalety, w tym toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Dziennik Podawczy znajduje się w sekretariacie szkoły. Siedziba Sekretariatu Szkoły znajduje się na parterze.

Jest możliwość wejścia i uczestniczenia z psem asystującym.

BUDYNEK PRZEDSZKOLA NR 3 PRZY UL. M. DRAGANA 22

Dojazd

Do siedziby Przedszkola nr 3 w Gdańsku przy ul. Marcina Dragana 22 można dojechać liniami tramwajowymi numer 2,3,4,6,7,11 oraz linią autobusową numer N14 (Przystanek Chałubińskiego). Odległość od najbliższego przystanku tramwajowego wynosi około 400 metrów. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 500 metrów. Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl


Opis ogólny budynku przy ul. Marcina Dragana 22

Przy ogrodzeniu terenu przedszkola od strony ulicy Dragana istnieje darmowy parking na którym wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo i poziomo.
Na terenie placówki znajduje się plac zabaw i tereny zielone. Placówka wraz z placem zabaw otoczona jest płotem otwieranym automatycznie po zgłoszeniu.
Do budynku prowadzi jedno wejście główne od ulicy Dragana ( przez ogrodzony teren  )  przy którym znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnościami.
Na parterze znajdują się toalety, w tym toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dziennik Podawczy znajduje się w budynku głównym Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 8 tj. w sekretariacie  Szkoły Podstawowej nr 8 , ul. Marcina Dragana 2. Siedziba Sekretariatu Szkoły znajduje się na parterze.

Jest możliwość wejścia i uczestniczenia z psem asystującym.

Raport o stanie dostępności obiektu publicznego - w plikach do pobrania

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Pomocy w kontakcie udziela Gdańskie Centrum Kontaktu, dostępne przez całą dobę pod numerem telefonu 58 52 44 500 oraz adresem e-mail kontakt@gdansk.gda.pl. Kontakt z Centrum możliwy jest także za pomocą sms na numer 500 105 115.

Inne informacje i oświadczenia