W Szkole Podstawowej nr 8 nie ma organu pod nazwą Rada Szkoły, jest natomiast Rada Rodziców, która działa na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.( Dz. U. Nr 95 z 1991r. poz. 425 z późn. zm.), statutu szkoły oraz poniższego regulaminu.

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

Przewodnicząca: Przemysław Loose
Z-ca przewodniczącej: Michał Kościowski, Piotr Wnorowski
Księgowość i finanse: Karolina Łęgowska

Bieżące informacje Rady Rodziców znajdują się na stronie http://www.sp8gda.pl

Regulamin Szkolnej Rady Rodziców: