Rada Pedagogiczna to kolegialny organ szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

Ustala
ona Regulamin swojej działalności, posiedzenia są protokołowane, a uchwały podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej ½ + 1 członków Rady. Członkowie Rady zobowiązani są do nieujawniania spraw będących przedmiotem posiedzeń Rady.

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły .

Obecność członków na posiedzeniach Rady Pedagogicznej jest obowiązkowa.