1. DYREKTOR SZKOŁY
- mgr Katarzyna Kędzioł

WICEDYREKTORZY

- mgr Agnieszka Jasińska

- mgr Kinga Siejka

- mgr Katarzyna Sokół

- mgr Joanna Węgrzyn-Kucharek

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004/256/2572 z późn. zm.) w artykule 36 podaje, że szkołą kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora. Dyrektor szkoły odpowiada zarówno za nadzór pedagogiczny jak i sprawy administracyjne.

W artykule 39 Ustawy o systemie oświaty znajdują się prawa i obowiązki, jakie przysługują osobie zarządzającej szkołą. Według tego artykułu Dyrektor szkoły:

· kieruje działalnością powierzonej mu placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

· sprawuje nadzór pedagogiczny,

· sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie pro zdrowotne.

· jest zobligowany do realizacji uchwał Rady Pedagogicznej, które zostały podjęte w zgodzie z kompetencjami przysługującymi tym organom,

· dysponuje środkami przydzielonymi szkole w planie finansowym, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie i jest odpowiedzialny za organizowanie obsługi administracyjnej, finansowej i gospodarczej szkoły

· jako kierownik zakładu pracy ma za zadanie kształtowanie także polityki kadrowej w swojej placówce - zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników szkoły, przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły oraz występowanie z wnioskami o odznaczenia i nagrody.

Zadania Dyrektora szkoły opisuje również art. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. 2006/97/674 z późn. zm.). Zgodnie z Kartą Nauczyciela dyrektor ma za zadanie zapewnić pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym, zapewnić odpowiednie warunki do realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych oraz do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów. Szczegółowe zadania i kompetencje Dyrektora szkoły zawarte są w Statucie Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdańsku.

2. RADA PEDAGOGICZNA

3. RADA RODZICÓW

4. SAMORZĄD SZKOLNY