Szanowni Państwo, 

w związku z realizowanym przez naszą Fundację projektem oraz zmianami, które wprowadzamy w celu bezpiecznej realizacji działań w czasie panującej pandemii, zwracam się z prośbą o przekazanie poniższego zaproszenia rodzicom z doświadczeniem migracyjnym, których dzieci uczęszczają do Państwa szkół i przedszkoli. 

Zaproszenie przygotowane jest w językach polskim, angielskim i ukraińskim. 

Będziemy bardzo wdzięczni za wsparcie w rozpowszechnianiu informacji o możliwości uczestnictwa w opisanych w zaproszeniu spotkaniach online.

ZAPROSZENIE W JĘZYKU POLSKIM

Fundacja IRSE oraz Rada Imigrantów i Imigrantek przy Prezydencie Miasta Gdańska zapraszają rodziców z doświadczeniem migracyjnym mieszkających w Gdańsku na cykl spotkań online, podczas których będziemy rozmawiać o codzienności oraz jej pozytywnych i negatywnych aspektach.

Spotkania mają na celu umożliwienie nawiązania kontaktu z innymi osobami z doświadczeniem migracyjnym, wymianę poglądów na tematy budzące wątpliwości, zdobycie i wymianę informacji o szkole, kontaktach z nauczycielami/-kami, aktualnościach związanych z obecną sytuacją oraz udzielanie sobie wzajemnego wsparcia.

Rozmowy online będą prowadzone raz w tygodniu przez 1-1,5 godziny na platformie internetowej ZOOM w języku polskim, angielskim lub ukraińskim (do wyboru).

Terminy pierwszych spotkań online:

2 czerwca o godz. 18:00 w języku polskim

3 czerwca o godz. 18:00 w języku ukraińskim

4 czerwca o godz. 18:00 w języku angielskim

Aby wziąć udział w spotkaniach online należy:

- mieć dostęp do Internetu, kamery i mikrofonu w komputerze,

- wypełnić krótkie zgłoszenie dostępne TUTAJ.

Na zgłoszenia czekamy do 31 maja.

Spotkania online odbędą się, jeśli zgłosi się minimum 5 osób. Wszystkie osoby, które przesłały zgłoszenie otrzymają maila z informacjami technicznymi i linkiem do spotkania.

Więcej informacji na temat planowanych spotkań online udziela Katarzyna Błasińska –Koordynatorka Projektu, kontakt e-mailowy: k.blasinska@irse.pl; kontakt telefoniczny: +48 570 660 216.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH

The IRSE Foundation and the Council of Immigrants at the President of Gdańsk City invite parents with migration background living in Gdańsk for a series of online meetings during which we will talk about everyday life and its positive and negative aspects.

Meetings are aimed to network parents with migration background, exchange opinions about concerning topics, to obtain and share information about the school, contacts with teachers, news related to the current situation and providing mutual support.

Online meetings will be conducted once a week for 1-1.5 hours on the ZOOM platform in Polish, English or Ukrainian (optional).

Dates of first online meetings:

2nd of June at 18:00 in Polish

3rd of June at 18:00 in Ukrainian

4th of June at 18:00 in English

To participate in online meetings you need:

- to have access to the Internet, camera and microphone on the computer,

- to fill in the short application form available HERE.

We are waiting for your application until May 31.

Online meetings will be held if a minimum of 5 people register. All people who submitted the application will receive an email with technical information and a link to the meeting.

More information about planned online meetings are provided by Katarzyna Błasińska - Project Coordinator, e-mail: k.blasinska@irse.pl; mobile phone: +48 570 660 216.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УКРАЇНСЬКА

Фундація IRSE та Рада іммігрантів при президенті міста Ґданськ запрошує батьків, які мають досвід міграції і проживають у Ґданську, на цикл онлай зустрічей, під час яких ми поговоримо про повсякденне життя, його позитивні та негативні сторони.

Зустрічі мають на меті розширення контактів та поглиблення взаємодії з іншими іммігрантами, обмін думками, почуттями, враженнями; отримання та обмін інформацією про школу, контакти з вчителями, про новини, пов'язані з нинішньою ситуацією, а також надання взаємодопомоги.

Онлайн-розмови відбуватимуться один раз на тиждень протягом 1-1,5 години на інтернет-платформі ZOOM польською, англійською або українською мовами (на вибір).

Дати перших онлайн-зустрічей:

2 червня о 18:00 – польською мовою;

3 червня о 18:00 – українською мовою;

4 червня о 18:00 – англійською мовою.

Для участі в онлайн-зустрічах потрібно:

- мати доступ до Інтернету, камеру та мікрофон на комп'ютері,

- заповнити коротку заяву, доступну ТУТ.

Заяви приймаються до 31 травня.

Онлайн-зустрічі відбудуться, якщо зголосяться мінімум 5 осіб. Всі, хто надіслав зголощення, отримають електронний лист з технічною інформацією і посиланням на зустріч.

Додаткову інформацію можна отримати в координаторки проєкту – Катерини Блашіньскої (Katarzyna Błasińska): e-mail: k.blasinska@irse.pl; контактний телефон: +48 570 660 216.

---

Katarzyna Błasińska

 

    

Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej
ul. Gryfa Pomorskiego 48c/9
81-572 Gdynia

Foundation Institute for Socio-Economic Balance
Gryfa Pomorskiego Street 48c/9
81-572 Gdynia

Tel: +48 570 660 216
E-mail: k.blasinska@irse.pl
www.irse.pl
https://www.facebook.com/fundacjairse