Rada Rodziców zachęca do wzięcia udziału w projekcie: „BUDŻET UCZNIOWSKI 2021/2022” 

REGULAMIN „Budżetu Uczniowskiego” realizowanego w roku szkolnym 2021/2022 finansowanego ze środków Rady Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Przyjaciół Ziemi w Gdańsku


Regulamin określa zasady realizacji wydatków Rady Rodziców działającej przy Szkole
Podstawowej nr 8 im. Przyjaciół Ziemi w Gdańsku (zwanej dalej RR) w ramach tzw. Budżetu uczniowskiego” (zwanego dalej BU) w roku szkolnym 2021/2022. 

 1. Wielkość budżetu
  • RR ze swoich środków w roku szkolnym 2021/2022 przeznaczy 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) brutto na realizację Projektów (dalej zwanych Projektami), które uzyskają akceptację w ramach BU.
  • RR zarezerwuje dodatkowo kwotę 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto, która może być uruchomiona w sytuacji opisanej w punkcie 5.4 niniejszego Regulaminu. 
 1. Projekty
 • Zgłaszane Projekty muszą być zgodne z celami na które mogą być wydatkowane środki RR, tj. ze statutem szkoły, związane z działalnością edukacyjną, wychowawczą, kulturalną, sportową, wspieraniem funkcjonowania szkoły i uczniów.
 • Projekty musza być wykonalne.
 • Oceny zgodności i wykonalności, o których mowa w punkcie 3.4 niniejszego Regulaminu, dokonuje komisja powołana przez RR.
 • Wartość pojedynczego projektu nie może być wyższa niż 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) brutto.
 • Sfinansowana może zostać nieograniczona liczba Projektów z zastrzeżeniem, że ich łączna wartość nie przekroczy sumy wskazanej w punkcie 1.1 niniejszego Regulaminu. Projekty będą realizowane w kolejności wynikającej z uzyskanej liczby głosów. 
 1. Zgłaszanie propozycji Projektów
 • Projekty mogą być zgłaszane przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdańsku (dalej SP8), przy czym w przypadku uczniów klas 0, 1, 2 i 3 wymagane jest wsparcie rodzica.
 • Projekty należy zgłaszać z wykorzystaniem formularza, który jest Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 • Formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w terminie zgodnym z harmonogramem, który jest Załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 • Komisja powołana przez RR dokona weryfikacji Projektów pod kątem ich zgodności z niniejszym Regulaminem i zakwalifikuje je (lub odrzuci) do głosowania. Decyzja komisji RR jest ostateczna. 
 1. Głosowanie:
 • Glosowanie będzie odbywać się na kartach do głosowania.
 • Wzór karty do głosowania jest Załącznikiem nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 • W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie uczniowie SP8.
 • Karty do głosowania zostaną dostarczone do wychowawców wszystkich klas w SP8 w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów. Za dalszą dystrybucję kart do głosowania odpowiedzialni są wychowawcy klas.
 • Głosowanie będzie się odbywało poprzez wpisanie znaku X w kwadracie przy wybranych projektach. Głosujący może postawić maksymalnie trzy znaki X, oddając głos na jeden, dwa lub trzy wybrane projekty. Na jeden projekt można oddać tylko jeden głos.
 • Karta do głosowania bez imienia i nazwiska ucznia, klasy, znaku X lub wskazująca na wybór więcej niż trzech Projektów oraz bez pieczęci RR jest nieważna.
 • Uzupełnione karty do głosowania, za pośrednictwem wychowawców klas, należy wrzucać do urny, która zostanie umieszczona sekretariacie SP8.
 • Termin głosowania mija w dniu określonym w harmonogramie, który jest Załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu. 
 1. Decyzja
 • Komisja powołana przez RR zliczy głosy oddane na każdy z Projektów.
 • Projekty zostaną umieszczone na liście rankingowej w kolejności od największej do najmniejszej łącznej liczby otrzymanych głosów. W przypadku równej liczby głosów oddanych na kilka Projektów, o kolejności tych Projektów na liście rankingowej zdecyduje Prezydium RR.
 • Do realizacji wybrane zostaną Projekty zgodnie z lokatą na liście rankingowej do chwili wyczerpania budżetu, o którym mowa w punkcie 1.1 niniejszego Regulaminu.
 • W przypadku gdy kwota brakująca do realizacji kolejnego Projektu z listy rankingowej będzie mniejsza niż określona w punkcie 1.2 niniejszego Regulaminu, RR uruchomi środki rezerwowe, o których mowa w punkcie 1.2 niniejszego Regulaminu, tak aby Projekt ten również mógł zostać zrealizowany. 
 1. Realizacja
 • Po potwierdzeniu otrzymania dofinansowania wybranych Projektów, RR razem z wnioskującymi rozpoczną ich realizacje.
 • W przypadku niewykorzystania przyznanych środków w terminie zgodnym z harmonogramem, który jest Załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu pozostaną one w dyspozycji RR do realizacji innych celów statutowych RR. 

Regulamin wchodzi w życie w dniu 15.10.2021r.